line 02

CorsaMEDIA

Privacyverklaring

Corsa Media verwerkt persoonsgegevens op de manier die is weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 53095
2555 AB Den Haag
06-24172000
www.corsamedia.nl

De functionaris gegevensbescherming, tevens eigenaar van Corsa Media, is te bereiken via info@corsamedia.nl.


Welke persoonsgegevens verwerkt Corsa Media?
Corsa Media verwerkt persoonsgegevens omdat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Corsa Media en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt. Onderstaande persoonsgegevens worden  verwerkt:
– bedrijfsnaam
– voor- en achternaam
– adres
– (mobiel) telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Corsa Media heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking
Corsa Media verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– offertes doen
– afhandelen van betalingen
– verzenden van (digitale) nieuwsbrieven
– bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– informeren over wijzigingen in onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Corsa Media neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
Corsa Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met de opdrachtgever of contactpersoon maar maximaal de wettelijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Corsa Media verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij een verzoek kunt indienen bij Corsa Media om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt via info@corsamedia.nl een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraagt Corsa Media om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy de pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Corsa Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Laat dit dan zo snel mogelijk weten.


Cookie Statement

Corsa Media gebruikt op haar websites geen cookiesline 02


Welkom